HH15断绝开关熔断器组

H H 1 5(Q S A) 系列断绝开关熔断器,H H 1 5 A(Q A) 、H H 1 5 P(Q P) 系列断绝开关H H 1 5 S(Q S S)、H H 1 5 A S(Q A S)、H H 1 5 P S(Q P S)系列双投转换开关(以下简称开关),合用于交换5 0 H z、额外电压3 8 0 V至4 0 0 V、商定发烧电流至3 1 5 0 A的具备高短路电流的配电电路和电念头电路中,用作手动不频仍操纵的主开关或总开关,此中Q S A、Q S S系列开关可作电路短路掩护之用。

开关布局简略、操纵便利,合适I E C 6 0 9 4 7 - 3、G B 1 4 0 4 8 . 3规范,普遍用于较高等的抽屉式低
压成套装配中。

产物参数 ——

样本下载 ——

HH15断绝开关熔断器组样本-1.pdf
申明书,S0077,断绝开关,HH15,20190603.pdf

资料下载 ——

HH15QSA-63-125CQC2019010302152118),证书(O),2020.09.14.pdf
HH15QSA-63-125,报告,3C(O),2019.01.14.pdf
HH15QSA-63-125-2020980302001100CQC2019010302152118-自我申明.2020.pdf
HH15QSA-160-250-400CQC2019010302152116),证书(O),2020.09.14.pdf
HH15QSA-160-250-400,报告,3C(O),2019.01.14.pdf
HH15QSA-160-250-2020980302001101CQC2019010302152116-自我申明.2020.pdf
HH15QSA-630-800CQC2019010302158585),证书(O),2020.09.14.pdf
HH15QSA-630-800,报告,3C(O),2019.01.09.pdf
HH15QSA-630-800-2020980302001102CQC2019010302158585-自我申明.2020.pdf
HH15QSA-800-1000-1250-1600,报告,3C(O),2019.01.09.pdf
HH15QSA-800-1000-1250CQC2019010302160283),证书(O),2020.09.14.pdf
HH15QSA-800-1000-1250-2020980302001103CQC2019010302160283-自我申明.2020.pdf

视频下载 ——